نویسنده = ���������� �������� ����������
شرطیت فحص در اصل طهارت

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 135-152

محمد جاوید نظری


شرطیت فحص در برائت نقلیه

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 63-82

محمد جاوید نظری


نقد اثبات قیاس از آیات قرآن کریم توسط فخر رازی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-21

محمد جاوید نظری