نویسنده = محمد یونس
حکم ربا از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 23-45

محمد یونس