نویسنده = ���������� �������� ��������
چیستی و چرایی زکات و تفاوتهای آن با مالیات

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 9-40

محمد عیسی دانش


آیات ناظر به اصول عملیه

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-36

محمد عیسی دانش