نویسنده = ���������������� ������ ��������
بررسی مزارعة ازدیدگاه فقهاء امامیه وحنفیه

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 37-76

سید شاهنشاه حسینی؛ علی محمد خراسانی