نویسنده = ������������ ��������
رانت و رانت خواری بلحاظ احکام جزایی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 41-70

محمد صادقی؛ رجب علی فهیمی بامیانی