نویسنده = ������������ �������� ������
بازپژوهی دلایل قصاص نشدن پدر برقتل فرزند

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 117-148

محمد تقی فیاضی