کلیدواژه‌ها = کلی
استصحاب کلی قسم اول ودوم

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 147-164

سید امیر محمد حیدری