کلیدواژه‌ها = سب
بررسی سبّ ولعن از منظر منابع فقهی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 133-153

سید اسدالله حسینی