کلیدواژه‌ها = فحص
شرطیت فحص در اصل طهارت

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 135-152

محمد جاوید نظری


شرطیت فحص در برائت نقلیه

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 63-82

محمد جاوید نظری


شرطیت فحص در تخییر عقلی و برائت عقلی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-158

محمدجاوید نظری