کلیدواژه‌ها = شبهه حکمیه
شرطیت فحص در اصل طهارت

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 135-152

محمد جاوید نظری