اعضای هیات تحریریه

رئیس انجمن

سید ذکی موسوی

فقه و اصول سطح 4 فقه و اصول

z.mosavi22gmail.com
09128533087

سردبیر

سید ذبیح الله علوی

فقه و حقوق قضایی کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی

zabih.alavi15gmail.com
09102805297

اعضای هیات تحریریه

شمس الدین انصاری

فقه و حقوق قضایی کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی

hansari245gmail.com

سید امیر محمد حیدری

فقه و اصول سطح 4 فقه و اصول

abkalaneyahoo.com
09358833057

کاظم صالحی

اصول و فقه اسلامی کارشناسی ارشد اصول و فقه اسلامی

kazemsalehi1357gmail.com
09376339526

محمد جاوید نظری

اصول و فقه اسلامی کارشناسی ارشد اصول و فقه اسلامی

samsaammazarigmail.com
09372207115

محمد صادق فیاض

فقه و اصول سطح 4 فقه و اصول

faiaz1353gmail.com
09194527157

علی اکبر دانش

اصول و فقه اسلامی کارشناسی ارشد اصول و فقه اسلامی

shiayoung72gmail.com
09387373372