حقوق غیرمالی زوجین از دیدگاه فقهای امامیه معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ایلام استادیار دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ایلام

چکیده

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تربیت است که در تحکیم و استمرار آن عوامل مختلف نقش دارد اما مهم­ترین آن رعایت حقوق مالی و غیرمالی از طرف زوجین در قبال یکدیگر، است و در مقابل، یکی از علل مهم فروپاشی خانواده‌ها، بی‌اطّلاعی از حقوق هم­دیگر و بخصوص حقوق غیرمالی زوجین و کوتاهی در ادای آن هاست. از این رو، برای تقویت نهاد خانواده،  شناخت حقوق غیرمالی اعضای آن  و التزام بدان­ها ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. حقوق غیرمالی حقوقی اند که قابل تقویم به پول نیستند، همچون حق حسن معاشرت، حق منع از اشتغال زن که البته بخشی از این حقوق، مختصّ زوج، برخی مختصّ زوجه و برخی مشترک بین آن­هاست.
مقاله حاضر، براساس روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد بررسی حقوق غیرمالی زوجین از دیدگاه فقهای امامیه معاصر می باشد و از جمله دستاوردهای آن برجستگی، شفافیت، طبقه­بندی حقوق غیرمالی مشترک و مختص زوجین و تبیین شرایط و حدود آن­ها، در اندیشۀ فقهای معاصر می‌باشد. تطبیق مورد به مورد آن با حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران که علی القاعده مبتنی بر آموزه های مذهبی است نشان می دهد، قوانین در حوزه خانواده اگرچه از فقه اقتباس شده ولی در برخی خلاء ها، مجال استفاده از برخی قواعد آمره در این حوزه بیشتر، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها