بررسی تطبیقی نماز مسافر از دیدگاه فقه شیعه و فقه عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اصل نماز به اتفاق علما ومفسرین شیعه واهل تسنن دو رکعتی بوده وبعد از هجرت پیامبر اسلام به مدینه دو رکعت به نمازهای ظهر،عصر وعشا اضافه شده. طبق آیه 101 سوره نسا قصرخواندن نماز اشکال ندارد(وهنگامی که سفر کنید گناهی بر شمانیست که نماز را کوتاه کنید)طبق نظر مفسرین شیعه در تفاسیر قمی،المیزان،اطیب البیان ،نمونه ...این آیه وجوب نماز شکسته در سفر را می رساند. وروایات که در این زمینه از معصومین علیهم السلام رسیده بیانگر شکسته بودت نماز درسفر هست.روایات وارده از طریق اهل سنت و دیدگاه های فقهای آنان در مسئله نماز مسافر یکی نیست. عده ای بر نظرشیعه هستند؛ اما عده ای دیگر به تخییر بین قصر و اتمام در سفر قائل شده اند.طبق روایت سفیان از زهری عثمان وعایشه نماز را در سفر چهار رکعتی خواندند.أیوب و بیهقی در توجیه نماز های چهار رکعتی عثمان در منی گفته اند: چون مسلمانان بادیه زیاد حضور داشتند خواست به آنان بیاموزد که نماز چهار رکعتی است. ابن علی، از علی بن زید، از أبی نضره روایت کرده است پیامبر ص ابی بکر وعمر نماز را در سفر دو رکعتی خواندند.با وجود اینکه همه نقل کردند پیامبر ص حضرت علی ع ، ابوبکر وعمر بصورت دو رکعتی به جا آوردند  باید جواب بدند مدرک این فتوی وتشریع در نزد اهل تسنن چیست؟.

کلیدواژه‌ها