چیستی و چرایی زکات و تفاوتهای آن با مالیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل سطح چهار فقه و اوصول جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

نوشتۀ پیش روتحقیقی است پیرامون ماهیت وفلسفۀ زکات که در چند جهت تحقیق و بررسی صورت گرفته که عبارت است از:

چیستی زکات (تعریف زکات).2. چرایی زکات (فلسفۀ وجوب زکات) .3. چرا زکات درآیات قرآن کریم همیشه در کنار زکات ذکر گردیده؟4.موضوع زکات.5. حکم زکات.6. نحوۀ تعلق زکات به اموال 7.موارد تعلق زکات.8. مصاریف زکات.9. فرق زکات با خمس و مالیاتی که دولت از مردم اخذ می کند.10. آثار و برکات پرداختن زکات. 11. شرائط وجوب زکات و12. گسترۀ زکات ونو آوری تحقیق و نتیجۀ آن.

نو آوری تحقیق در دو امر مشاهده می شود:

یکی در بیان فلسفۀ اقتران زکات به نماز واین که به چه دلیل همیشه در قرآن کریم هر جا ذکری از نماز به میان آمده کلمۀ زکات در کنارش ذکر گردیده؟ .اهمیّت این قرینیت در چه چیزی نهفته است؟
در تفاوتهای زکات با مالیاتهای دولتی، واین که بین زکات ومالیات به اصطلاح، تفاوت از زمین تا آسمان است.