قداست علم فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

کلمه‏ ی قداست در لغت بر وزن و به معنی طهارت است، طهارت از عیب و نقص و پلیدی و بیشتر به طهارت معنوی نظر دارد تا پاکیزگی جسمانی از مطالعه‏ی موارد یاد شده بدست می آِید که «قداست» دو گونه است:1. قداست بالذات 2. قداست بالغیر  علم و دانش به مقتضای فطرت بشر از نوعی قداست وحرمت برخوردار است واز بین علوم علم فقه از قداست ومعنویت بیشتری برخوردار است چون بر گرفته شده از وحی می باشد از کلمات معصومین ع وبزرکان بدست می آید که فقه جایگاه ویژه ی دارد. واگر اعتراضات هم وارد هست به علم فقه وارد نیست بلکه به نحوه استنباط احکام مربوط می شود وشبهه قبض وبسط شریعت در حقیقت با جواب که داده شده به اصل علم فقه وارید نیست بلکه نحوه بدست اوردن فقه را هدف قرار داده

کلیدواژه‌ها