سیری در اندیشه تکفیروحرمت آن دردین اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل سطح چهار فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

درعصر حاضراین حرکتهاى سفاکانه، تکفیرگران است که زمینه را براى دشمنان دین اسلام فراهم مى‌آورده‌اند، تا دین اسلام را دین خشونت معرفی کند. سابقه‌ی تکفیر را اگر مورد بررسی قرار بگیرند، مشخص می شود  که پدیده تکفیر دربین تمام ادیان وجود داشته است. تاریخ اسلام هم  ازاین قاعده مستثنی نیست، از بارز ترین موارد تکفیر در بین مسلمانان، به دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام می رسد، خوارج، نابخردانه و از روی بی بصیرتی به آن دامن زدند وامیرالمؤمنین علیه السلام را تکفیرکردند. آنها براثر جمود فکری وکج فهمی فجایع بس عظیم والمناک را درتاریخ اسلام به وجود آوردند که نمونه بارز آن درجنگ صفین و نهروان نمود پیدا کرد. در قرون اخیر ابن تیمیه ومحمد بن عبدالوهاب از کسانی بودند که تفکرتکفیر را بین مسلمانا کسترش دادند. در یک نگاه پدیده تکفیر، از خوارج آغا ز شد و در قرون اخیر وهابیان شیوه آنان را ادامه دادند.آنها جنایات زیادی را با استفاده وبرداشت نادرست وغلط ازآیات قرآن انجام دادند ومی‌دهند. این درحالی استکه منابع بین شیعه  وسنی جود دارند که به شدت تکفیر مسلمانان را بدون ضابطه مردود می‌شمارد و ملاکِ اسلام و کفر را شهادت به وحدانیت حق تعالی ونبوت پیامبراکرصلی الله علیه وآله بیان کرده است. تکفیر مسلمانان پیامدهای سنگین برای  مسلمانان اشته ودارد که حتی برخی ازآن موارد منجر به قتل انسانهای بی گناه می‌شوند که در اسلام به قدر آنرا بزرگ می‌شمارندکه کشتن یک انسان بی‌کناه را مساوی باکشتن تمام انسانها می‌داند. باتوجه به مضمون آیا وروایات حرمت تکفیرمسلمانان امر مسلم محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها