شرطیت فحص در تخییر عقلی و برائت عقلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اجرای تخییر عقلی و برائت عقلی در شبهات حکمیه بالاتفاق مشروط به فحص است چرا که احراز عدم وجود مزیت در یکی از دو  محذور و یا عدم وجود بیان بر تکلیف ، با فحص و جستجو حاصل می شود. و اما در مورد شبهات موضوعیه غالب اصولیون معتقدند که جریان اصل تخییر یا برائت عقلی مشروط به فحص نیست لکن عده ای از محققان، کلیت این دیدگاه را قبول نداشته و نسبت به برخی از موضوعات معتقد به لزوم فحص می باشند.

کلیدواژه‌ها