بررسی کاربرد قاعده قرعه در فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول جامعة المصطفی  العالمیة

چکیده

قاعده قرعه همان طور که در عرف رواج دارد و در موارد متعدید به آن روجوع می‏شود در فقه نیز با توجه به امضائی شارع مقدس در شرایطی خاص که هیج یک از قواعد معتبر فقهی و اصولی دیگر کاربرد نداشته باشد برای حل مشکل به قرعه تمسک شده است. در بررسی انجام شده نشان می دهد که قاعده قرعه در ابواب مختلف فقه مطرح است. اگر چه بیشترین کارایی آن در ابواب معاملات مخصوص باب تقسیم مال شرکت، کتاب ارث بابهای ارث زوجه، جنین و خنثی، باب عتق، وصیّت میّت، باب وقف کاربرد بیشتری دارد. موارد احصا شده از لالبلای کتب فقهی بالغ بر23 می باشد. این گستر زیاد ارجاع به این قاعده بیانگر اهمیّت آن می‎باشد.