عبادات کودک و حکم فقهی آن از منظر فقه شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد اصول و فقه اسلامی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

در این تحقیق عبادت کودک از منظر فقه امامیه بررسی شد.از بررسی کلمات فقها استفاده شد که، پیرامون عبادت کودک چند دیدگاه بین فقها وجود دارد که قول مشهور میان فقهای امامیه مشروعیت، عبادت کودک است. مشروعیت به معنای تعلق امر استحبابی شارع و مستند به شارع است. مستند فتوای مشهور در این حکم، اطلاق و عموم ادله تکالیف، اطلاق ادله ترتب ثواب بر عبادات، ظهور امر با واسطه بر وجوب، حکم عقل به حسن عبادات و روایات خاصه، درخصوص عبادت کودک است. مشروعیت عبادت کودک آثار و نتایجی را به دنبال دارد که مهم ترین آن، سقوط واجب کفایی از دیگران، جواز نیابت از دیگران، اتصاف عبادت کودکه به استحباب و کراهت، انعقاد نماز جماعت با حضور کودک و اتصاف عبادت کودک به صحت و فساد، می باشد. البته به جز این امور برخی آثاری دیگری نیز بر مشروعیت عبادت کودک مترتب می گردد.

کلیدواژه‌ها