شرطیت فحص در برائت نقلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد اصول و فقه اسلامی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

برائت نقلیه بخشی از اصول عملیه نافی تکلیف است.  این اصل بر شبهات حکمیه و موضوعیه اجرا می شود.
   در مورد این که جریان برائت نقلیه در شبهات حکمیه مشروط به فحص می باشد، علماء بر آن متفق القول و ادله آن تمام است. اما در مورد اجرای برائت نقلی در شبهات موضوعیه نظر مشهور اصولیون، بر عدم شرطیت فحص است. در مقابل، عده ای معتقدند که لازم است میان موضوعات مختلف تفصیل قائل شویم و در برخی از آن موضوعات، باید قبل از اجرای این اصل نافی تکلیف، جستجو و فحص صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها