نویسنده = ���������� ������������������
شرطیت فحص در تخییر عقلی و برائت عقلی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-158

محمدجاوید نظری